ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

TONOWASTE

Σχεδιασμός και ανάπτυξη  ενός  νέου πλαισίου αξιολόγησης της πρόληψης σπατάλης τροφίμων, βασισμένο στην επιστήμη, ικανό να ενσωματώσει όλες τις εμπειρίες από προηγούμενες βάσεις δεδομένων και αντίστοιχα  έργα και δράσεις 

 

Χρηματοδοτείται από την Ε.Ε  (HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-13)

Έναρξη 01/09/2022 , διάρκεια 48 μήνες έως 01/11/2026

 

Συντονιστής πανεπιστήμιο Jaume Ι της ισπανικής πόλης του Castellón, 21 Εταίροι, 7 χώρες

WASTE4THINK

Χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ στα πλαίσια του προγράμματος  Horizon 2020 – WASTE-2015-6a
Διάρκεια από 6/2015 έως 2/2020 (ολοκληρώθηκε)
Η πρόταση ενέπλεξε  17 εταίρους από 6 χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γερμανία, Δανία)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Γωνιές ανακύκλωσης και εξοπλισμός διακριτής συλλογής στον δήμο Χαλανδρίου.
Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων ΠΔΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΔΣΝΑ

Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων στους δήμους της Περιφέρειας  Αττικής.
Η δράση υλοποιήθηκε με σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του  Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και του δήμου  Χαλανδρίου που αφορά στην διάθεση εξοπλισμού για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Γωνιές ανακύκλωσης και εξοπλισμός διακριτής συλλογής στον δήμο Χαλανδρίου.
Χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Προμήθεια Μηχανημάτων έργου ή και Συνοδευτικού εξοπλισμού.
Προμήθεια Απορριμματοφόρων και λοιπών μηχανημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FOODRUS

Μείωση των απωλειών σε τροφές και της σπατάλης τροφίμων καθώς και των αντίστοιχων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών αρνητικών επιπτώσεών τους σε όλη την τροφική αλυσίδα: From Farm to Fork.
Χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.  (πρόγραμμα HORIZON- 101000617).
Έναρξη 01/11/2020 , διάρκεια 48 μήνες.
Συντονιστής πανεπιστήμιο ισπανικής πόλης Deustο Bilbao Ισπανία, 33 Εταίροι, 10 χώρες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΤΤ 104 Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση πράξης – Τεχνική υποστήριξη ΟΤΑ  α΄ βαθμού για την επικαιροποίηση  Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  – ΕΤΠΑ