ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Περιγραφή

ΑΤΤ 104 Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση πράξης – Τεχνική υποστήριξη ΟΤΑ  α΄ βαθμού για την επικαιροποίηση  Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  – ΕΤΠΑ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 – 2020)

Αρχικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 1.636.800€

Πρόταση χρηματοδότησης δήμου Χαλανδρίου: 24.800€

Εγκριτική Απόφαση: Απόφαση ΔΣ 48 / 2020 (ΑΔΑ: 626ΟΩΗΔ – Ω19)

Τι περιλαμβάνει η πρόταση

Σχέδιο για την διαχείριση στερεών αποβλήτων  που αφορά την 8ετία 2022 – 2030 όπου με αφετηρία τα μετρητικά στοιχεία του 2020 

Στόχους και υποχρεώσεις στην συλλογή και αξιοποίηση των βιοαποβλήτων, του πράσινου , μπλε και κίτρινου κάδου και την ανάπτυξη των υπόλοιπων ρευμάτων αποβλήτων, την διαλογή στην πηγή και την εκτροπή από την ταφή των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ)

Σενάρια προσαρμογής στις απαιτήσεις του ΕΣΔΑ 2020 (Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων) και την υποχρεωτική ανάπτυξη εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για το ανάπτυξη του σχεδίου από τον νόμο 

Περιγράφει το σύνολο των δυνατοτήτων που υπάρχουν αυτή την στιγμή στον δήμο με βάση τις επενδύσεις που έχει κάνει ώστε να υλοποιήσει την αποκεντρωμένη διαχείριση στερών αποβλήτων 

Δίνει εκτίμηση των οικονομικών μεγεθών που αφορούν τις πρόνοιες που το σχέδιο αναπτύσσει στα παραδοτέα του

Τρέχουσα κατάσταση

Η πράξη έχει ολοκληρωθεί 

(απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  57/2021 ΑΔΑ: ΩΤ3ΣΩΗΔ – 8ΟΘ)