ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προχώρησε το 2021 σε επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, το οποίο αφορά στη δημιουργία ολοκληρωμένου, συνεκτικού και σύγχρονου σχεδιασμού και την ανάπτυξη δικτύου υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, στη βάση των αρχών της εγγύτητας και της αυτάρκειας, με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την επίτευξη υψηλών ποσοστών ανάκτησης και ανακύκλωσης.

Οι προτεινόμενες δράσεις θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του νέου ΕΣΔΑ μέχρι το 2030 και αφορούν σε:

Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)

Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και κατεδαφίσεων (Επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση του 70% των παραγόμενων ΑΕΚΚ, μέσω ΣΕΔ.)

Εναλλακτική Διαχείριση, Χωριστή Συλλογή και Ειδικά Ρεύματα

Διαχείριση Αποβλήτων Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Και Συσσωρευτών (ΑΦΗΣ)

Διαχείριση σε Μικρές Ποσότητες Επικινδύνων Αποβλήτων στα ΑΣΑ (ΜΠΕΑ)

Η διαχείριση των ΑΣΑ θα γίνεται με βάση τους ακόλουθους άξονες:

Χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων. Τα ξεχωριστά συλλεγόμενα βιολογικά απόβλητα θα οδηγούνται σε αποκεντρωμένη Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ εντός του Δήμου). Παράλληλα, για μέρος των χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων θα εφαρμόζεται η οικιακή κομποστοποίηση.

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των παραγόμενων ΑΣΑ τουλάχιστον σε ποσοστό 55 % κατά βάρος μέχρι το 2025 και 60% κατά βάρος μέχρι το 2030 με τη δημιουργία Μικρού πράσινου Σημείου

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασιών: 65% κ.β. έως το 2025 και 70% κ.β. ως το 2030, με συγκεκριμένους στόχους για τα επιμέρους υλικά:

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2025 ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2030

Συνολική Ελάχιστη Ανακύκλωση: 65%

Συνολική Ελάχιστη Ανακύκλωση: 70%

Στόχοι ανά υλικό:

 • το 50 % των πλαστικών
 • το 25 % του ξύλου
 • το 70 % των σιδηρούχων μετάλλων
 • το 50 % του αλουμινίου
 • το 70 % του γυαλιού
 • το 75 % του χαρτιού και χαρτονιού

Στόχοι ανά υλικό:

 • το 55 % των πλαστικών
 • το 30 % του ξύλου
 • το 80 % των σιδηρούχων μετάλλων
 • το 60 % του αλουμινίου
 • το 75 % του γυαλιού
 • το 85 % του χαρτιού και χαρτονιού
 • Χαμηλά ποσοστά ταφής, κάτω του 10%, μέχρι το 2030.
 • Επεξεργασία των υπολειπόμενων σύμμεικτων αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Φυλής, και εν τέλει η δραστική μείωση του υπολείμματος προς διάθεση σε ΧΥΤ.

Σύντομη Παρουσίαση Αναθεώρησης ΤΣΔΑ

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρησης Αποβλήτων

ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Νεος ΕΣΔΑ φεκ 185Α 29092020

Αδειοδότηση αμαξοστάσιου δήμου Χαλανδρίου

Ολοκληρωμένο πλαισιο διαχείρισης αποβλήυτων ΦEK-129Α 2021

Στρατηγική Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Περιφερειακού Σχεδιασμού Ιούλιος 2022

Έγκριση επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ 19 04 2022