ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΔΡAΣΕΙΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛHΤΩΝ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Περιγραφή

Γωνιές ανακύκλωσης και εξοπλισμός διακριτής συλλογής στον δήμο Χαλανδρίου.

Χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

Φορέας Χρηματοδότησης :

ΕΥΔΕ  Προγράμματος  Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

Αρχικός Προϋπολογισμός προγράμματος: 10.000.000€

Πρόταση χρηματοδότησης Δήμου Χαλανδρίου: 808.356€

Εγκριτική απόφαση: 29/8/2022 (ΑΔΑ: 959Θ465Χ18-ΖΦΔ)

Τι περιλαμβάνει η πρόταση

Ανάπτυξη δικτύου αποκομιδής βιοαποβλήτων κουζίνας

Προμήθεια 500 κάδων με κλειδαριά

Προμήθεια 20.000 κλειδιών

 

Ανάπτυξη μηχανισμού διαχείρισης πράσινων βιοαποβλήτων

Προμήθεια 4αξονικού γαντζοφόρου οχήματος 

Προμήθεια 3 απορριμματοκιβωτίων  30-35κμ

Προμήθεια μεγάλου ηλεκτρικού κλαδοτεμαχιστή 130 kw

Προμήθεια υδραυλικής τσάπας για την τροφοδοσία του κλαδοτεμαχιστή

Προμήθεια μεταφορικής ταινίας  για την διαχείριση του παραγόμενου τρίμματος 

 

Προμήθεια εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης

300 οικιακοί κομποστοποιητές κήπου

300 οικιακοί κομποστοποιητές μπαλκονιού

Τρέχουσα Κατάσταση

Η πράξη είναι έτοιμη για δημοπράτηση