ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΔΡAΣΕΙΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛHΤΩΝ - ΕΔΣΝΑ

Περιγραφή

Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων στους δήμους της Περιφέρειας  Αττικής

Η δράση υλοποιήθηκε με σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του  Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και του δήμου  Χαλανδρίου που αφορά στην διάθεση εξοπλισμού για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων

1η Προγραμματική Σύμβαση

Αρ. Αποφ. της Οικ. Επιτροπής του δήμου Χαλανδρίου 571/2020

(ΑΔΑ: 6Δ2ΗΔΩΗΔ-5ΗΟ)

Ο ΕΔΣΝΑ διαθέτει στον δήμο Χαλανδρίου 1 ειδκό απορριμματοφόροα  – πλυντήριο για την αποκομιδή των βιοαποβλήτων και 60 καφέ κάδους

2η Προγραμματική Σύμβαση

Αρ. Αποφ. της Οικ. Επιτροπής του δήμου Χαλανδρίου  236/2021

(ΑΔΑ: Ω8Υ2ΩΗΔ-Ο0Ο)

Ο ΕΔΣΝΑ διαθέτει στον δήμο Χαλανδρίου 4 ειδικά απορριμματοφόρα για την αποκομιδή βιοαποβλήτων και 1.037 καφέ κάδους 660λτ.

Τρέχουσα κατάσταση

Έχουν έρθει και τα 5 απορριμματοφόρα και περί τους μισούς κάδους.