ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Περιγραφή

Προμήθεια Μηχανημάτων έργου ή και Συνοδευτικού εξοπλισμού.

Προμήθεια Απορριμματοφόρων και λοιπών μηχανημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Φορέας Χρηματοδότησης :

Υπουργείο Εσωτερικών  Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής.

Προμήθεια Μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Πρόσκληση και απόφαση επιχορήγησης : 5/6/2020 (ΑΔΑ: ΩΙ546ΜΤΛ6-Υ78).

Αρχικός Προϋπολογισμός προγράμματος: 29.000.000€

Πρόταση επιχορήγησης  Δήμου Χαλανδρίου: 400.000€

Τι περιλαμβάνει η πρόταση

Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού ( 1 φορτωτής τύπου JCB, καλαθοφόρο όχημα για εργασίες σε ύψος 13μ, διαξονική αρπάγη)

Τρέχουσα Κατάσταση

O εξοπλισμός παραλαμβάνεται εντός του καλοκαιριού του 2023.

Προμήθεια Απορριμματοφόρων και λοιπών μηχανημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

Πρόσκληση και απόφαση επιχορήγησης : 6/8/2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΛΓ46ΜΤΛ6-ΕΑ5)

Αρχικός Προϋπολογισμός προγράμματος: 54.450.000€

Πρόταση επιχορήγησης  Δήμου Χαλανδρίου: 660.000€