ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Περιγραφή

Γωνιές ανακύκλωσης και εξοπλισμός διακριτής συλλογής στον δήμο Χαλανδρίου.

Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων ΠΔΕ.

Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών  / ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Αρχικός Προϋπολογισμός: 200.000.000€

Αρχική Πρόταση χρηματοδότησης Δήμου Χαλανδρίου: 3.227.450€

Τελική πρόταση μετά την προτεραιοποίηση: 243.585,90€

Απόφαση 342/2021 Οικ. Επιτροπής Δ. Χαλανδρίου (ΑΔΑ: 6ΗΚ9ΩΗΔ-889).

Εγκριτική απόφαση: 29/6/2022 (ΑΔΑ: 64Π146ΜΤΛ6-Α6Ν)

Τι περιλαμβάνει η πρόταση

Αγορά ενός οχήματος hook-lift με press container.

Αγορά 3 απορριμματοκιβωτίων για την μεταφορά κλαδεμάτων.

Τρέχουσα Κατάσταση

Η πράξη είναι έτοιμη για δημοπράτηση